പ്രധാനമന്തിയെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോടു സെക്സ് ചോദിച്ചു:ബഹറിനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിജയകുമാർ പിള്ളയെ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടു

ഇയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടല്ല ഇയാളുടെ ജോലി പോയത്. ഒരു സ്ത്രീയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്സ് ചോദിച്ചിട്ടാണ്...