വര്‍ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച പണത്തില്‍ ഹവാല ഇടപാട് സംശയിക്കുന്നില്ല; ഫിറോസ്‌ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻ പണമിടപാടുകൾ പരിശോധിക്കും: വിജയ് സാഖറെ

ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായമായി വർഷയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പണം പൂർണ്ണമായി വന്നിരിക്കുന്നത്.