സബ് രജിസ്റ്റാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്

കൈക്കൂലി വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന  ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന്   സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സബ് രജിസ്റ്റാര്‍  ഓഫീസുകളില്‍  വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്. ‘ഓപ്പറേഷന്‍ മുദ്രപ്പത്രം’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന