സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിലയെന്തെന്ന് ലോക് ഡൗൺ മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ചു: ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു വിറ്റഴിച്ചതു 50 ലക്ഷം പാക്കറ്റ് പച്ചക്കറി വിത്ത്

കൃഷിഭവന്‍ വഴി വിത്ത് കൊടുത്താല്‍ കൂടുതല്‍ കുടുംബങ്ങളിലേക്കു പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ...