ആംബുലൻസ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് അര മണിക്കൂറോളം; ട്രാഫിക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി ബിജെപിയുടെ വെട്രിവേൽ യാത്ര

ആംബുലൻസ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് അര മണിക്കൂറോളം; ബിജെപിയുടെ വെട്രിവേൽ യാത്ര ട്രാഫിക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി