വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്നും 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെറ്റിയടിച്ചത് നാലരക്കോടി രൂപ: ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോടിപിടിപ്പിക്കലിന്

നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൻ തുക ഈടാക്കുന്നതായും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്...

നടപ്പാത ഞങ്ങൾക്കു നടക്കാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വാഹനമോടിക്കാനുള്ളതല്ല: നടപ്പാതകൾ കെെയേറി സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നവർക്കു മുന്നിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഒരു വനിത

തങ്ങൾ സ്ഥിരം നടക്കുന്നിടങ്ങളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാനേ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറുള്ളു...