16 ഇനം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഓരോ വിളയുടെയും ഉത്‌പാദനച്ചെലവിനൊപ്പം 20 ശതമാനം അധികം ചേർത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിസ്ഥാനവില നിശ്ചയിച്ചു

16 ഇനം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഓരോ വിളയുടെയും ഉത്‌പാദനച്ചെലവിനൊപ്പം 20 ശതമാനം അധികം ചേർത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിസ്ഥാനവില നിശ്ചയിച്ചു