മാസ്കുകള്‍ കിട്ടാനില്ല; പച്ചക്കറികളുടെ തോട് മുതല്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിനും ബ്രാ പാഡുംവരെ മാസ്‌ക്കാക്കി ചൈനക്കാര്‍

രാജ്യത്ത് മാസ്‌കിന് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെ മടക്കി ഒടിക്കാവുന്ന എന്തും മാസ്‌ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചൈനക്കാര്‍.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നിശ്ചയിച്ച പരിധി കീടനാശിനി കമ്പനികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങി ഒഴിവാക്കി; പച്ചക്കറികള്‍ ഇനി വിഷരഹിതം

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നിശ്ചയിച്ച പരിധി കീടനാശിനി കമ്പനികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങി ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്‍ പച്ചക്കറികളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുമെല്ലാം വിഷരഹിതമായി. ‘സേഫ് ടു ഈറ്റ്’