വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ദ്ധമാന് വീര്‍ ചക്ര പുരസ്കാരത്തിന് വ്യോമസേന ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു

രാജ്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ബഹുമതിയാണ് വീര്‍ ചക്ര. പരംവീര്‍ ചക്ര, മഹാവീര്‍ ചക്ര എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ള ധീരതാ