വെച്ചൂച്ചിറ പരുവ ശ്രീ മഹാദേവക്ഷേത്രം പഞ്ചലോഹ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയും തിരുവുത്സവവും ഫെബ്രുവരി 2 മുതല് 18 വരെ.

പത്തനംതിട്ട:- ത്രപ്പരുവ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പഞ്ചലോഹത്താല്‍ നിര്‍മ്മിതമായ ത്രക്കൊടിമരത്തിന്റ് പ്രതിഷ്ഠാകര്‍മ്മവും ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുവുത്സവവും 2014 ഫെബ്രുവരി 2