കൈപ്പത്തിക്ക് കുത്തിയാൽ താമരയ്ക്ക് പോകുമെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതം; പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തി: ജില്ലാ കലക്ടർ

ബൂത്തിൽ തടസമില്ലാതെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതായും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു....