ഷെയിൻ നിഗം നായകനായ വലിയ പെരുനാളിലെ ഉയിരുള്ളവരാം സകലോർക്കും എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

ഷെയിൻ നിഗം നായകനായ വലിയ പെരുനാളിലെ ഉയിരുള്ളവരാം സകലോർക്കും എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ്