തെക്കടത്തമ്മ പുരസ്കാരത്തിനു പിറകേ വലിയവീട് പൗരസമിതി പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി ജനം ടി വി

പ്രഥമ തെക്കടത്തമ്മ പുരസ്കാരം ജനം ടിവിക്കും റിപ്പോർട്ടർ സി ജി ഉമേഷിനും ലഭിച്ചത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു...