ഇന്ത്യയെ ഞട്ടിച്ച് കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും വഖാഫ് അഴിമതി വെളിപ്പെടുത്തല്‍

കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും ടു.ജി. സ്‌പെ്കട്രം അഴിമതിയെ കടത്തിവെട്ടുന്ന കഥകള്‍. കര്‍ണാടകയിലെ വഖഫ് വക സ്വത്തുക്കള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ 2.1 ലക്ഷം