വൈഡൂര്യത്തില്‍ കൈലാഷും നക്ഷത്രയും

നവഗത സംവിധായകന്‍ ശശീന്ദ്ര കെ.ശങ്കര്‍  ഒരുക്കുന്ന വൈഡ്യൂര്യത്തില്‍  കൈലാഷും  നക്ഷ്രതയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. അനുഗ്രഹ മൂവിസിന്റെ ബാനറില്‍ ബിസിനസുക്കാരനായ  കോഴിക്കോട്