വാക്സിന്‍ ചലഞ്ച്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചത് 1.15 കോടി രൂപ

ധാരാളം ഹൃദയ സ്പർശിയായ അനുഭവങ്ങളാണ് ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.