45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ എത്രയും വേഗം വാക്സീന്‍ സ്വീകരിക്കണം; വിതരണം ഇന്നുമുതല്‍; 45 ദിവസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുക ലക്ഷ്യം

45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ എത്രയും വേഗം വാക്സീന്‍ സ്വീകരിക്കണം; വിതരണം ഇന്നുമുതല്‍; 45 ദിവസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുക ലക്ഷ്യം