അമേരിക്കയാണ് ആദ്യം; വാക്സിൻ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം തള്ളി

അമേരിക്കയാണ് ആദ്യം; വാക്സിൻ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം നീക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം തള്ളി