ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വകുപ്പുകളില്‍ മാറ്റം

ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വകുപ്പുകളില്‍  മാറ്റം. ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറിയായി  സാജന്‍ പീറ്ററെയും  സാമൂഹ്യക്ഷേമം, കുടുംബശ്രീ എന്നിവയുടെ ചുമതല   അരുണ സുന്ദര്‍രാജിനേയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. കോമേഴ്‌സ്യല്‍