വി.എസ്. സമ്പത്ത് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷണര്‍

മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷണറായി വി.എസ്. സമ്പത്ത് നിയമിതനായി. ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ കമ്മീഷണര്‍ എസ്.വൈ. ഖുറേഷി പത്തിനു വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണുകമ്മീഷനംഗമായ സമ്പത്ത് പുതിയ