പാലക്കാടാണോ മലപ്പുറമാണോ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല: ആനയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ക്രൂരതയാണ് വിഷയമെന്ന് വി മുരളീധരൻ

ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവം മലപ്പുറത്താണ് നടന്നത് എന്ന തരത്തില്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു...