ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിപ്രസരമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് വി.എം. സുധീരൻ

ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിപ്രസരമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിയിൽ ഇടമുണ്ട് എന്നും അർഹതയുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ച്