ആറു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ തമിഴ് നടി വി ജെ ചിത്ര തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭാവി വരൻ അറസ്റ്റിൽ

ആറു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ തമിഴ് നടി വി ജെ ചിത്ര തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റിൽ