ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും മമ്മൂട്ടിയുടെ സി.പി സ്വതന്ത്രന്‍ എത്തുന്നു; കമലിന്റെ മമ്മൂട്ടിച്ചിത്രം ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് ഓണത്തിനെത്തും

സങ്കല്‍പ്പ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിരിപ്പിക്കുയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയുമായി കമലിന്റെ മമ്മൂട്ടിച്ചിത്രം ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ് ഓണത്തിനെത്തുന്നു. മെഗാസ്റ്റാര്‍