നിയമത്തിനും മുകളിലല്ല രാഷ്ട്രപതി:ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനെതിരെ വിമർശവുമായി വീണ്ടും ഹൈകോടതി. നിയമത്തിനും മുകളിലല്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ സര്‍ക്കാര്‍