നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്രാടം തിരുനാളിന് എസ്ബിടി യുടെ ഉപഹാരം

നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മഹാരാജാവിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ആദരം.മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ പി.നന്ദകുമാരൻ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സന്ദർശിച്ച്