കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സർക്കാർ അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുന്നു; ആരോപണവുമായി ചെന്നിത്തല

നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.