കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 5516 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 6705; പുതിയ കേസുകളുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്കില്‍ 3 ശതമാനം കുറവ്

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍/ ദശലക്ഷം ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് (11,54,300)

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 5848 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 7228; പുതിയ കേസുകളുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്കില്‍ 4 ശതമാനവും കുറവ്

· ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍/ ദശലക്ഷം ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് (11,44,242)

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 7540 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; മരണങ്ങൾ 48 ; രോഗവിമുക്തി 7841

നിലവില്‍ 70,459 കോവിഡ് കേസുകളില്‍, 7 ശതമാനം വ്യക്തികള്‍ മാത്രമാണ് ആശുപത്രി/ഫീല്‍ഡ് ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 12,288 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 15,808; മരണങ്ങൾ 141

നിലവില്‍ 1,18,744 കോവിഡ് കേസുകളില്‍, 10.7 ശതമാനം വ്യക്തികള്‍ മാത്രമാണ് ആശുപത്രി/ഫീല്‍ഡ് ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Page 1 of 41 2 3 4