കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 6986 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 2358; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10.75

ഇന്ന് 9 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. ഒരു പ്രദേശത്തേയും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 2653 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; രോഗമുക്തി 2039 ; പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ 11

ഒരു പ്രദേശത്തേയും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവില്‍ ആകെ 364 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 1875 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 2251; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 4.2

ഒരു പ്രദേശത്തേയും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവില്‍ ആകെ 353 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 1984 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; രോഗവിമുക്തി 1965; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 3.73

ഇന്ന് 6 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. ഒരു പ്രദേശത്തേയും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയില്ല.

Page 1 of 71 2 3 4 5 6 7