ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിൽ: നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടക്കുന്നത് (First past the post) ഫസ്റ്റ് പാസ്ററ് പോസ്റ്റ്; (Ballot rigging) ബാലറ്റ് റിഗ്ഗിങ്; (Landslide victory) ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വിക്ടറി; (Dog whistle) ഡോഗ് വിസ്സിൽ

ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിൽ: നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടക്കുന്നത് (First past the post) ഫസ്റ്റ് പാസ്ററ് പോസ്റ്റ്; (Ballot rigging)

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: സഫ്രഗെറ്റ് (Suffragette) അഥവാ സംഘടിത സമരങ്ങളിലൂടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: സഫ്രഗെറ്റ് (Suffragette) അഥവാ സംഘടിത സമരങ്ങളിലൂടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: ജെറിമാൻഡറിംഗ് (Gerrymandering) അഥവാ മണ്ഡല അതിര്‍വരമ്പുകളിലെ കൃത്രിമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ: ജെറിമാൻഡറിംഗ് (Gerrymandering) അഥവാ മണ്ഡല അതിര്‍വരമ്പുകളിലെ കൃത്രിമം; ജയകുമാർ കെ എഴുതുന്നു