ഏഴു രാജ്യങ്ങൾ, 120,70 കി​ലോമീറ്റർ, 17 ദിവസം; ഏഷ്യയിൽ നിന്നും യൂററോപ്പിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ചരക്കു ട്രയിനിന്റെ ആദ്യയാത്ര ആരംഭിച്ചു

ഏഷ്യ- യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ചരക്ക് ട്രയിൻ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ​ചൈനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ട്രയിൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ