ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഒരാളെ സുഹൃത്ത് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താന്‍ പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്ന് കോടതി

ഫേസ്ബുക്കിലെ സുഹൃത്ത് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒരാളെ നീക്കം ചെയ്താല്‍ അത് പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്ന് കോടതി. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുകളെ അണ്‍ഫ്രണ്ട്