അടിവസ്ത്രം ദൈവവിരുദ്ധം

അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ ദൈവവിരുദ്ധമാണെന്ന കെനിയന്‍ പാസ്റ്റര്‍.യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്ത്രീകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അടിവസ്ത്രം വിലങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കും. ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്’ പ്രവേശിക്കാന്‍ ബ്രായും പാന്റീസും