വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ`ബിൽ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി:കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ ബിൽ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു.ആറു മുതൽ പതിനാല് വയസു വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൌജന്യവും