ചൈനയിൽ ഇമാമിനെ കൊലപ്പെടുത്തി

ബീജിങ്: ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ ഇദ് കാഹിലെ ഇമാമിനെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിനു ശേഷമാണു കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 600 വർഷം