ജനാധിപത്യം എന്നാല്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ്; അറവുശാലാ നിരോധനത്തിനെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി

ഒരു പൗരന്റെ ഓപ്ഷനുകള്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.