10 രൂപയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ താലി മീൽസ്; ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി വൻ വിജയം

10 രൂപയ്ക്ക് മതിയാവോളം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻറെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി വൻ വിജയം. നിർദ്ധനർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കുമായി മഹാരാഷ്ട്ര