യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ പണിതുടങ്ങി; പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവരണങ്ങള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞ് യോഗി സര്‍ക്കാര്‍

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവരണങ്ങള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍. സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി,