സിറിയ കൂട്ടക്കൊല:യു എൻ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

സിറിയ:സിറിയയിൽ കൂട്ടക്കൊലയുണ്ടായ പ്രദേശം യു എൻ സംഘം സന്ദർശിക്കുകയും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.ചില വീടുകളിൽ സർക്കാർ സേന ചെന്നതിന്റെയും കൊല