രണ്ടിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടി പേരും പോയി; ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് വന്‍ തിരിച്ചടി

പാര്‍ട്ടി പേര് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.