യുവ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് നാടിന്റെ ആദരം

പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പരേതനായ ശ്രീ കലാധരന്റെയും ഇരട്ട മക്കളാണ്