ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണയെന്നും കൊവിഡെന്നും പേരിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനിച്ച ഇരട്ടകുട്ടികൾക്ക് കൊറോണയെന്നും കൊവിഡെന്നും പേരിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ. ഇരട്ടകളായി ജനിച്ച ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കുമാണ് കൊറോണ