ഉത്തരധ്രുവവും ദക്ഷിണധ്രുവവും പിന്നെ ഏഴു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ എല്ലാ വമ്പന്‍ കൊടുമുകളും കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരായ ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ തങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

ഉത്തരധ്രുവവും ദക്ഷിണധ്രുവവും പിന്നെ ഏഴു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ എല്ലാ വമ്പന്‍ കൊടുമുകളും കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരായ ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ തങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര