ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ

ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചൂണ്ടി കാട്ടാനായി ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന സംഗീത ആൽബം ആണു സ്മൈൽ.ഹൈബി ഈഡൻ