ഇന്ത്യയില്‍ ‘ടുക്ഡെ ടുക്ഡെ ഗ്യാങ്’ ഉണ്ട്; അവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്: ശശി തരൂര്‍

ഇന്ന് വരെ ആരും 'കാണാത്ത', ‘കേട്ടുകേഴ്‍വി’ മാത്രമായൊരു സംഘം എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ടുക്ഡെ ടുക്ഡെ ഗ്യാങ്' എന്ന ഒരു