ഇന്ന് ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം

ക്ഷയരോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാനും രോഗം തടയുന്നത് ഫലപ്രദമായ കരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് പകരുന്നതിനുമായി ലോകം ഇന്ന്  ക്ഷയരോഗ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.ലോകാരോഗ്യ