ആന്‍ഡമാനെ ഗോള്‍മഴയില്‍ മുക്കി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫിയില്‍ നിര്‍ണായക വിജയം നേടി.

ദുര്‍ബലരായ ആന്‍ഡമാനെ ഗോള്‍മഴയില്‍ മുക്കി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫിയില്‍ നിര്‍ണായക വിജയം നേടി. ഏകപക്ഷീയമായ 17 ഗോളുകള്‍ക്ക് ആന്‍ഡമാനെ തകര്‍ത്താണ്