ഒടുവിൽ സുരേഷ്ഗോപി രാജ്യസഭയിൽ ആദ്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്ര?

തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം വേവ്- ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ പഴക്കം എത്ര, എത്രത്തോളം