അട്ടപ്പാടി കൈയ്യേറ്റ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും:ഉമ്മൻചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം:അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാറ്റാടി കമനി ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി.ആദിവാസി ഭൂമിയില്‍ കാറ്റാടി കമ്പനി ഏക്കര്‍

അട്ടപ്പാടി:കമ്പനി കയ്യേറിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആദിവാസികളുമായി വീതിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം: അട്ടപ്പാടിയില്‍ സുസ്ലോണ്‍ കമ്പനി കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയിലെ കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം ആദിവാസികള്‍ക്കു കൂടി വീതിച്ചു നല്‍കാന്‍ ധാരണയായികാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദിവാസികളുടെ