നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എത്തിക്കാൻ പ്ര​യാ​സം; ആദിവാസി കോളനിയിലെ ലൈ​ഫ് വീട് നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ

നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എത്തിക്കാൻ പ്ര​യാ​സം; ആദിവാസി കോളനിയിലെ ലൈ​ഫ് വീട് നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ